Loading...תקני רמות נגישות באתרים

בישראל בימים אלו עולה המודעות לבעלי צרכים מיוחדים ומוגבלויות פיזיות. בעידן הטכנולוגי שבו האינטרנט הוא חלק בלתי נפרד מחיינו, האינטרנט משרת אותנו בכל תחומי החיים: אישיים, עבודה, עסקים, תרבות, בריאות, צריכה, הנאה וכו'. לכן, עלתה החשיבות לנגישות גם באתרי האינטרנט. ארגון W3C העולמי ניסח תקני נגישות אותם הוא חילק ל-3 רמות – A (רמת הנגישות הנמוכה ביותר), AA (רמת נגישות בינונית), AAA (רמת הנגישות הגבוהה ביותר).
חוק הנגישות בישראל מחייב את כל האתרים להיות נגישית לפחות ברמה AA.
להלן פירוט התקנים בכל אחת מהרמות:

רמה A
1. תוכן שאינו טקסטואלי תהיה לו חלופה טקסטואלית המציג את התוכן.
2. תוכן שהינו אודיו ו/או וידאו תהיה לו חלופה טקסטואלית המציג את התוכן.
3. תוכן שהינו אודיו ו/או וידאו יכילו כתוביות.
4. תוכן שהינו אודיו ו/או וידאו יכילו תיאור בשמע או חלופה למדיה.
5. מידע וקשרים: מידע, מבנה וקשרים המועברים למשתמש באמצעות עיצוב יהיו ניתנים לזיהוי על־ידי תוכנה או שיהיו זמינים כטקסט.
6. סדר בעל משמעות: במקרה שבו סדר הצגת התוכן משפיע על משמעותו, סדר הקריאה הנכון יהיה ניתן לזיהוי על־ידי תוכנה.
7. מאפיינים חושיים: הדרכה בהבנת תוכן ובהפעלתו לא תסתמך רק על המאפיינים החושיים של מרכיבים, כגון צורה, גודל, מיקום חזותי, כיוון או צליל.
8. שימוש בצבע: צבע לא ישמש אמצעי חזותי יחידי להעברת מידע, סימון פעולה, בקשת תגובה, או הבלטת עצם חזותי.
9. שליטה בשמע: במקרה שבו קטע שמע מתנגן באופן אוטומטי למשך יותר מ־3 שניות, יהיה מנגנון המאפשר לעצור את הנגינה או להפסיק אותה כליל, או מנגנון לשליטה בעוצמת השמע בלי תלות בעוצמת השמע הכללית במערכת.
10. ניווט מקלדת – לא תהיה דרישה לקצב הקלדה מסוים, למעט מקרים שבהם הקלט תלוי במעקב אחר תנועות המשתמש ולא רק בערך הסופי של ההקלדה.
11. בלי "מלכודות מקלדת": יש לאפשר הסרה של מוקד המקלדת (הפוקוס) ממרכיב כלשהו בדף באמצעות ממשק המקלדת בלבד, אם העברת המוקד למרכיב נעשית באמצעות המקלדת. יש ליידע את המשתמש לגבי אופן הסרת מוקד המקלדת, אלא אם מדובר בשימוש במקש "טאב", במקשי החצים הרגילים או בדרך סטנדרטית אחרת לביצוע פעולה כזאת.
12. אפשרות להתאמה אישית של מגבלות הזמן.
13. הפסקה, עצירה, הסתרה: במקרים של תנועה, הבהוב, גלילה או מידע מתעדכן אוטומטית.
14. לא יותר משלושה הבזקים או מתחת לסף (גורם להתקפים אפילפטיים): אין לכלול בדפי רשת דבר היוצר יותר משלושה הבזקים בשנייה אחת, אלא אם תדירות ההבזקים היא מתחת לסף הכללי להבזקים ולהבזקים אדומים.
15. עקיפת קטעים חוזרים: יש לקבוע מנגנון שיאפשר למשתמש לעקוף קטעי תוכן שחוזרים שוב ושוב בדפי רשת רבים באתר.
16. כותרת לכל דף: יש לתת לדפי רשת כותרות שיתארו את נושא הדף או את תכליתו.
17. סדר המיקוד: אם ניתנת בדף רשת אפשרות לנווט לפי סדר מוגדר מראש, ואם הסדר שהוגדר משפיע על משמעות התוכן או על תפקוד הדף, המוקד (פוקוס) יעבור בין מרכיבי הדף הרלוונטיים באופן שישמר את המשמעות ואת התפעוליות.
18. זיהוי תכלית של קישור (בהתחשב בהקשר): תכליתו של כל קישור תהיה ברורה מהטקסט המלווה אותו בלבד, או מהטקסט המלווה אותו ומההקשר שבו הוא נתון, אם מדובר בהקשר ניתן לזיהוי על־ידי תוכנה. יוצאים מכלל זה מקרים שבהם תכליתו של הקישור היא רב־משמעית לכלל המשתמשים.
19. שפת הדף: בכל דף רשת, יש לאפשר זיהוי על־ידי תוכנה של השפה הטבעית המשמשת ברירת מחדל.
20. מיקוד ( on focus ): העברת המוקד (פוקוס) למרכיב מסוים בדף רשת לא תגרום לשינוי בקונטקסט.
21. קלט ( on input ): שינוי רכיב בדף דרך מרכיב כלשהו במנשק המשתמש) כגון הזנת טקסט או בחירת אפשרות בטופס) לא יגרום לשינוי בקונטקסט באופן אוטומטי, אלא אם המשתמש קיבל התרעה על כך לפני השימוש במרכיב (למשל, אין להעביר לדף חדש מתוך combo-box).
22. זיהוי שגיאה: במקרה שמזוהה שגיאה בקלט באופן אוטומטי, יש להצביע על הרכיב שבו נמצאת השגיאה, ולתאר את השגיאה למשתמש באמצעות טקסט.
23. תוויות או הוראות: יש לספק תוויות (labels) או הוראות (instructions) כאשר התוכן מחייב קלט מהמשתמש.
24. תחביר תקין ( Parsing ): בתוכן המופק באמצעות שפת סימני עריכה (markup language) יהיו לכל הרכיבים תגיות פתיחה וסיום בשלמותן. קינון הרכיבים יהיה לפי הוראות השימוש בהם. הרכיבים לא יכללו תכונות כפולות (duplicate attributes). כל סימני הזיהוי (ID) יהיו ייחודיים. חריגה מהכללים האלה אפשרית אך ורק אם הוראות השימוש ברכיב מתירות זאת.
25. שם, תפקיד, ערך: שמו ותפקידו של כל מרכיב של מנשק המשתמש (בין היתר: רכיבים של טפסים, קישורים, מרכיבים שנוצרו על־ידי סקריפט וכולי) יהיו ניתנים לזיהוי על־ידי תוכנה. מצבים, מאפיינים וערכים שהמשתמש יכול לקבוע, יוכלו להיקבע על־ידי תוכנה. הודעה על שינויים בפריטים האלה תהיה זמינה לאמצעים העומדים לרשות המשתמש, בכלל זה לטכנולוגיות מסייעות.

רמה AA
1. תוכן שהינו אודיו ו/או וידאו יהיו לו כתוביות (גם בשידור חי).
2. תוכן שהינו אודיו ו/או וידאו יהיו לו תיאור בשמע.
3. ניגודיות (מינימום): הצגה חזותית של טקסט ושל תמונות טקסט תקיים יחס־ניגוד של 4.5:1 לפחות.
4. שינוי גודל טקסט: כל טקסט, למעט כתוביות ותמונות של טקסט, יהיה אפשר לשנות את גודלו בלי טכנולוגיה מסייעת, בשיעור של עד ,200% בלי לאבד דבר מהתוכן ובלי לפגום בתפקודו.
5. תמונות של טקסט: יש להעביר מידע באמצעות טקסט, ולא באמצעות תמונות של טקסט, כל עוד אפשר להשיג את ההצגה החזותית הרצויה בטכנולוגיות הנמצאות בשימוש.
6. ריבוי דרכים: איתור של דף רשת בתוך סדרה של דפים יהיה אפשרי ביותר מדרך אחת, אלא אם הדף הוא תוצאה של תהליך או שלב במהלכו.
7. כותרות ותוויות: יש להשתמש בכותרות (headings) ותוויות (labels) כדי לתאר נושא או תכלית.
8. אפשרות לראות את מוקד המקלדת: כל מנשק משתמש הניתן לתפעול באמצעות המקלדת יכלול מצב הפעלה שבו אפשר לראות בעין את סימון מוקד המקלדת.
9. השפה בחלקים של הדף: יש לאפשר זיהוי על־ידי תוכנה של השפה הטבעית המשמשת בכל צירוף מילים או פסיקה הכלולים בדף, למעט שמות פרטיים, מונחים טכניים, מילים ששפתן אינה ברורה ומילים וביטויים שהפכו חלק מהשפה שבה כתוב רוב הטקסט.
10. עקביות בניווט: מנגנוני ניווט החוזרים ומופיעים בדפי רשת רבים בתוך סדרה של דפי רשת, יופיעו בכל פעם באותו סדר יחסי, אלא אם המשתמש יזם שינוי.
11. עקביות בזיהוי: מרכיבים שיש להם תפקודיות זהה בסדרה של דפי רשת יהיו ניתנים לזיהוי באופן עקבי.
12. הצעת תיקון: במקרה שמזוהה שגיאה בקלט באופן אוטומטי, ואפשרויות התיקון ידועות, המשתמש יקבל הצעות לתיקון, אבל לא במקרה שבו ההצעות עלולות לגרום סיכון אבטחה או לפגום בתכלית של התוכן.
13. מניעת שגיאות (משפטיות, פיננסיות, של נתונים): דפי רשת שיוצרים התחייבויות משפטיות מצד המשתמש, או גורמים להעברות כספים מהמשתמש, או לשינוי ולמחיקה של נתונים בשליטת המשתמש במערכת אחסון נתונים, או משמשים להעברת תשובות המשתמש במבחן, יקיימו לפחות אחד מהדברים הבאים.

רמה AAA
1. תוכן שהינו וידאו יהיו לו תיאור בשפת סימנים.
2. תוכן שהינו וידאו יהיו לו תיאור בזמן ההקלטה בין ההפסקות של ההקלטה בכדי לספק תיאור למראות הנראים בוידאו.
3. חלופה למדיה מוקלטת מראש (לאודיו, לוידאו, לטקסט, לשפת סימנים).
4. תוכן שהינו וידאו בשידור חי, יהיה לו חלופה שתעביר את אותו המידע הכלול בתוכנו של קטע.
5. ניגודיות (מוגבר): הצגה חזותית של טקסט ושל תמונות טקסט תקיים יחס־ניגוד של 7:1 לפחות.
6. היעדר שמע, או שמע מתנגן ברקע בעוצמה נמוכה: כשמדובר בתוכן שמע בלבד, שהוקלט מראש, והוא (1) כולל בעיקר דיבור כתוכן עיקרי (ב"חזית"), (2) אינו CAPTCHA מושמע או סמליל קוֹלי, (3) אינו ביטוי־קולי שנועד בעיקרו להבעה מוזיקלית כגון שירה או "ראפ".
7. הצגה חזותית: כשמדובר בהצגה חזותית של בלוקים של טקסט יש לקבוע מנגנון שידאג לדברים הבאים: אפשרות לבחירת צבעי החזית והרקע בידי המשתמש, רוחב שאינו עולה על 80 תווים או גליפים (40 במקרה של סימניות בשפות מזרח אסיאתיות), הטקסט אינו מיושר לשני הצדדים, ריווּח שורות של 1.5 לפחות, אפשרות לשנות את גודל הטקסט בשיעור של עד 200% בלי שימוש בטכנולוגיית עזר, ובלי לאלץ את המשתמש להשתמש בגלילה אופקית כדי לקרוא שורה כלשהי בטקסט בתצוגת מסך מלא.
8. תמונות של טקסט (בלי יוצאים מן הכלל): אין להשתמש בתמונות של טקסט אלא אך ורק לשם קישוט, או במקרה שהצגת הטקסט בצורה מיוחדתהכרחית לשם העברת המידע.
9. מקלדת (בלי יוצאים מן הכלל): כל הפעולות הקשורות בתוכן יהיו ניתנות לביצוע באמצעות מנשק מקלדת, בלי דרישה לקצב הקלדה מסוים.
10. בלי מגבלות זמן: אירוע או פעולה שהתוכן מציג לא יכללו מגבלות זמן כחלק מהותי שלהם, אלא אם מדובר במדיה מסונכרנת שאיננה אינטראקטיבית או באירועים בזמן-אמת.
11. הפרעות: יש לאפשר למשתמש לדחות הפרעות או להשעות אותן, אלא אם מדובר בהפרעות עקב מצב חירום.
12. אימות מחדש של זהות: יש לאפשר למשתמש להמשיך בביצוע פעולה בלא אובדן נתונים, לאחר אימות מחדש של זהותו, אם תוקפו של השׂיח (session) פקע.
13. לא יותר משלושה הבזקים: אין לכלול בדפי רשת דבר היוצר יותר משלושה הבזקים בשנייה אחת.
14. מיקום: מידע על מיקומו של המשתמש בתוך סדרה של דפי רשת יהיה זמין.
15. זיהוי תכלית הקישור (לפי הקישור בלבד:( יש לקבוע מנגנון שיאפשר את זיהוי תכליתו של כל קישור אך ורק לפי הטקסט הנלווה אליו, אלא אם תכליתו של הקישור היא רב־משמעית לכלל המשתמשים.
16. כותרות לקטעים: יש להשתמש בכותרות קטעים (section headings) לשם ארגון התוכן.
17. מילים בשימוש בלתי־רגיל: יש לקבוע מנגנון שיאפשר למשתמש לקבל פירוש למילים ולביטויים המשמשים באופן בלתי רגיל, או באופן המיוחד לתחום מסוים, בכלל זה מטבעות לשון וז'רגון.
18. קיצורים: יש לקבוע מנגנון שיאפשר לקבל, עבור קיצורים, את הביטוי המלא שהם מייצגים או את פירושם.
19. רמת קריאה: כאשר לצורך קריאת טקסט נדרשת מיומנות קריאה ברמה גבוהה יותר מרמה של כיתות ז'-ט' (בלי להתחשב בשמות פרטיים, שמות ספרים וכדומה), יש לספק תוכן משלים (תוכן נוסף שיבהיר וידגים את התוכן הבקשה), או גרסה חלופית שאינה דורשת מיומנות קריאה מעבר לרמה הנדרשת בכיתות ז'-ט'. רמת קריאה: כאשר לצורך קריאת טקסט נדרשת מיומנות קריאה ברמה גבוהה יותר מרמה של 8 שנות לימוד (בלי להתחשב בשמות פרטיים, שמות ספרים וכדומה), יש לספק תוכן משלים תוכן נוסף שיבהיר וידגים את התוכן הקשה, או גרסה חלופית שאינה דורשת מיומנות קריאה מעבר ל-8 שנות לימוד.
20. הגייה: במקרה שבו מילה בהקשר הנתון היא רב־משמעית, אלא אם יודעים איך להגות אותה, יש לקבוע מנגנון שיאפשר למשתמש לזהות את אופן ההגייה הייחודי של המילה.
21. שינוי על־פי בקשה: שינויים בקונטקסט יהיו רק ביוזמת המשתמש, או לחלופין, ייקבע מנגנון שיאפשר למנוע את השינויים בקונטקסט.
22. עזרה: יש לספק עזרה תלוית הקשר.
23. מניעת שגיאות (הכול): דפי רשת הדורשים מהמשתמש למסור מידע, יקיימו לפחות אחד מהדברים הבאים –
   a. הפיכוּת: פעולות המשתמש יהיו הפיכות וניתנות לשחזור/עדכון/מחיקה.
   b. בדיקה: הנתונים שהמשתמש הזין ייבדקו לאיתור שגיאות בקלט, והמשתמש יקבל הזדמנות לתקן את השגיאות עם הודעה מתאימה על שגיאה.
   c. אישור: ייקבע מנגנון שיאפשר למשתמש לסקור את המידע שהכניס, לאשר אותו, ולתקן אותו, לפני השלמת הפעולה.